Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPERFEX S.C., NIP: 8392658536, REGON 771284486, ul. Portowa 13b, 76-200 Słupsk.
 • Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 76-200 Słupsk, ul. Portowa 13b lub e-mail: biuro@ekoperfex.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług (badania środowiska pracy, badania w środowisku zewnętrznym ii inne analizy techniczne).
 • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Administrator przetwarza również dane takie jak: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu i adres e-mail, które zostały przez Państwa podane na potrzeby realizacji zlecenia i które Administrator otrzymał od Państwa podczas kontaktu telefonicznego, wysyłki przez Państwa zapytania lub zlecenia oraz podczas podpisywania umowy na realizację zlecenia/przeglądu zlecenia.
 • Państwa dane będą przetwarzane będą przez Administratora w celu wykonania umowy bądź zlecenia. Będą one również wykorzystywane do kontaktów handlowych w procesie posprzedażowym (przypomnienie o zbliżającym się terminie upływu ważności badań w środowisku pracy) lub z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (np. archiwizacja, dochodzenie roszczeń).
 • Państwa dane będą też przetwarzane w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz rachunkowości.
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 • Państwa dane nie będą przekazywane do firm trzecich, za wyjątkiem podmiotów realizujących dla Administratora działania windykacyjne oraz świadczące dla Administratora usługi księgowe, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie celem ewentualnego dostarczenia przesyłki ze sprawozdaniem z badań/ raportem z analiz w związku z realizacją Państwa zlecenia. Podmioty powyższe mogą uzyskać dostęp tylko do tych danych, które są im niezbędne w celu wykonania usługi dla Administratora.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora usunięcia / dostępu do / korekty / ograniczenia przetwarzania / przenoszenia Państwa danych osobowych oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, jednak nie przez okres dłuższy niż 10 lat od zakończenia ostatniego zlecenia z Państwa strony.


top