Prawo

Przepisy prawne

Zgodnie z obowiązującym prawem, pracodawcy zatrudniający pracowników narażonych podczas wykonywania swojej pracy na czynniki szkodliwe dla zdrowia (np. hałas, wibracja, zapylenie, czynniki chemiczne i inne) są zobowiązani do przeprowadzania badań tych czynników oraz rejestrowania i przechowywania ich wyników.

Sposób przeprowadzania badań czynników szkodliwych określają normy polskie, normy międzynarodowe lub dokumenty równoważne (procedury badawcze opracowywane przez laboratoria / wytyczne instytutów badawczych).

Częstotliwość badań i pomiarów zależy od rodzaju czynnika i stwierdzonych w ostatnio przeprowadzonych badaniach stężeń i natężeń czynników szkodliwych. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U. 2011 Nr 33, poz. 166) z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku mogą przeprowadzać jedynie laboratoria akredytowane zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji.

Laboratorium Badań Środowiskowych EKOPERFEX posiada ważną akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB408).