Metodyka

Metodyka wykonywanych badań i pomiarów

Badania akredytowane

Przedmiot badań Norma / procedura badawcza / przepis prawny
ŚRODOWISKO PRACY – oświetlenie elektryczne we wnętrzach PB-001 wydanie 7 z dnia 17.05.2013
ŚRODOWISKO PRACY – hałas PN-N-01307:1994
PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej
strategię 2 i 3 p. 10 i 11 normy
ŚRODOWISKO PRACY – drgania mechaniczne (ogólne i miejscowe) PN-EN ISO 5349-1:2004
PN-EN ISO 5349-2:2004 + A1:2015-11
PN-EN 14253 + A1:2011
ŚRODOWISKO PRACY – pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii Podstawy i Metdy Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4(90), s.151-180
ŚRODOWISKO PRACY – pola elektromagnetyczne (inne źródła pól – EM) PN-T-06580-3:2002 (metoda dostosowana do obszaru regulowanego prawnie)
ŚRODOWISKO PRACY – powietrze – stężenie pyłu frakcji wdychanej i respirabilnej PN-91/Z-04030/05*
PN-91/Z-04030/06*
ŚRODOWISKO PRACY – powietrze – stężenie gazów: CO (metoda elektrochemiczna) PB-034 wydanie 3 z dnia 04.07.2018
ŚRODOWISKO PRACY – powietrze – stężenie gazów: NO i NO2 (metoda spektrofotometryczna) PN-Z-04009-11:2008
ŚRODOWISKO PRACY – powietrze – pobieranie próbek w celu oceny narażenia
zawodowego na: pyły przemysłowe, substancje organiczne i nieorganiczne, metale
PN-Z-04008-7:2002 + Az1:2004
PN-EN 689:2002
ŚRODOWISKO PRACY – mikroklimat gorący PN- EN 27243:2005
ŚRODOWISKO PRACY – mikroklimat zimny PN-EN ISO 11079:2008 + Ap1: 2013-10
ŚRODOWISKO PRACY – mikroklimat umiarkowany PN-EN ISO 7730:2006 + Ap1: 2014-02
ŚRODOWISKO OGÓLNE – hałas pochodzący od instalacji,
urządzeń i zakładów przemysłowych
Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
30 października 2014 roku (Dz. U. poz. 1542)
z wyłączeniem punktu F.

* – norma wycofana z katalogu PKN bez zastąpienia

Sprawdź szczegółowy zakres akredytacji AB408

top

Badania nieakredytowane

Przedmiot badań Norma / procedura badawcza / przepis prawny
ŚRODOWISKO OGÓLNE – hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych,
linii tramwajowych
Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
16 czerwca 2011 roku (Dz. U. Nr 140, poz. 824)
z wyłączeniem punktów G i H.
ŚRODOWISKO OGÓLNE – pole elektromagnetyczne Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku (Dz. U. Nr 192, poz. 1883)
Awaryjne oświetlenie elektryczne PN-EN 1838:2013-11
ŚRODOWISKO PRACY – oświetlenie miejsc pracy na zewnątrz PN-EN 12464-2:2008
Wentylacja mechaniczna w obiektach PN-EN 12599:2002/AC:2004
Wydatek energetyczny na stanowiskach pracy Metoda chronometrażowo – tabelaryczna wg Lehmanna
Metoda kalorymetrii pośredniej za pomocą miernika MWE1
Ocena obciążenia mięśniowo-szkietelowego na stanowiskach pracy różne metody w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
Ocena oddziaływania akustycznego zakładów na środowisko PN-ISO 9613-2:2002
Program komputerowy LEQ 6 Professional opracowany
w oparciu o normę PN-ISO 9613-2:2002 oraz instrukcję
ITB 308 i 338
top